Legetime gravid, Høgskolen i oslo og akershus kjeller adresse

og ut delkapittel.3 belyses studentenes vurderinger av ulike sider ved utdanningstilbudet. I tillegg er kandidatene ved Pilestredet markert mindre tilfredse enn kandidatene fra Kjeller når det gjelder utvikling

av Evne til refleksjon og kritisk tenking og Evne til å tenke nytt. Figur 1 Vurdering av studieprogram på en fempunktskala (1'ikke enig' til 'helt enig gjort av sykepleierstudenter i sitt andre studieår. Studentene ble spurt om tilfredshet med det lokale studentdemokratiet, Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt midtun opp og Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet, se Figur. Et sentralt utgangpunkt er det som har vært kjent gjennom flere studentundersøkelser: Sykepleierstudentene ved Kjeller skårer generelt høyere på tilfredshet sammenlignet med sykepleiestudenter ved andre studiesteder i Norge, mens for Pilestredets vedkommende er det omvendt. 5, i tillegg har høgskolen undervisningsstader. Mønsteret er at studenter i Pilestredet i gjennomsnitt er klart mindre tilfredse enn sykepleierstudenter ved Kjeller. Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norsk institutt for by- og regionforskning og, statens institutt for forbruksforskning 4 slått saman med hioa i ei eiga eining, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). For kandidater som hadde gått på sykepleierutdanning heltid ved Pilestredet, besvarte 49 prosent (331 respondenter) og ved Kjeller 54 prosent (103 respondenter) undersøkelsen. Dette tyder på at det er noe med studentenes opplevelse av utdanningstilbudet som skiller Pilestredet fra Kjeller. Figur 3 viser gjennomsnittskår på den additive indeksen og på de enkelte utsagnene har god praksisopplæring, gir kunnskaper og ferdigheter som er viktige for arbeidslivet, gir gode jobbmuligheter og er relevant med sikte på aktuelle jobbmuligheter. Ved sykepleierutdanningen ved Pilestredet svarte 54 prosent (219 respondenter) og ved Kjeller svarte 58 prosent (60 respondenter). Sammenligner en resultatene fra andreårsstudentenes og de nyutdannedes vurderinger, ser en at helhetsvurderingene er tilnærmet identiske. Studentene ved Pilestredet er altså i langt mindre grad enn ved Kjeller tilfredse når det gjelder om undervisningen dekker pensum (2,8 mot 4,1 i gjennomsnitt faglærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig (2,9 mot 4,1 i gjennomsnitt) og deres evne til å gjøre undervisningen. Informasjon fra studiested til studenter om pensum, undervisning og eksamen Medvirkning, både hvordan kritikk og synspunkter fra studentene følges opp, deres mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogram og lokalt studentdemokrati iv 5 Studentenes studieinnsats knyttet til læringsaktiviteter organisert av institusjonen. Det var størst forskjell i vurderinger når det gjelder hvordan studenters kritikk og synspunkter blir fulgt opp (1,9 mot 3,3 i gjennomsnitt ved henholdsvis Pilestredet og Kjeller). Resultatene er publisert på nettportalen. Vil du jobbe hos oss? Og begge studentgrupper er stort sett fornøyde med praksisopplæringen. Kandidatundersøkelsen ble gjennomført i juni 2014 blant kandidater som ble uteksaminert våren 2012 eller Undersøkelsen omfatter kandidater fra 13 studieprogram, deriblant sykepleierutdanningene ved Pilestredet og ved Kjeller. Opplevd læringsutbytte er undersøkt både blant andre års studenter (studiebarometeret) og blant nyutdannede kandidater (kandidatundersøkelsen). For enkelte temaer har vi ikke sammenlignbare data mellom disse to studiestedene. Figur 1 viser resultater fra studiebarometeret for sykepleierstudenter som gikk i sitt andre studieår høsten 2014 ved studiested Pilestredet, Kjeller og alle studiesteder totalt. Figur 12 Tilfredshet med mulighet for medvirkning hos sykepleierstudenter i sitt andre studieår, på en fempunktskala (1'ikke tilfreds' til 'svært tilfreds. De kvalitative intervjuene underbygger de kvantitative undersøkelsene om studenttilfredshet i Pilestredet og gir utdypende informasjon om sentrale områder for kvalitetsutvikling der en bør lære av Kjeller.

Høgskolen i oslo og akershus kjeller adresse, Hva er et parallellogram

Disse temaene er, svaret bør trolig være at instituttledelsen sammen med studentrepresentanter lager en klar plan på en del områder som prioriteres med tanke på umiddelbare forbedringer. Prosjektets andre del er en oppfølgende kvalitativ analyse. Evne til refleksjon og kritisk tenking. I gjennomgangen av resultatene fra Førsteårsstudenten, sisteårsstudenten islam ritualer og Kandidatundersøkelsen sammenlignes gjennomsnittskår for sykepleierutdanningene ved Pilestredet og ved Kjeller.

Høgskolen i, oslo og, akershus (HiOA) tilbyr utdanning innen helsefag, samfunnsfag, lærerutdanning og teknologi, kunst og design.Høgskolen i, oslo og, akershus - Skrive-workshop I morgen torsdag.3.Holder vi skriveworkshop om problemstilling.

Læringsutbytte Evne til å tenke nytt Skriftlig kommunikasjonsevne Muntlig kommunikasjonsevne Evne til å jobbe selvstendig Samarbeidsevne Evne til refleksjon og kritisk tenking Yrkes og fagspesifikke ferdigheter Egen erfaring. Viii 9 Innhold Forord, informasjon bør kunne forbedres relativt raskt. Sentrale umiddelbare tiltak hvor har jeg vært er, høgskolen i Bodø, universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder. Aller størst var forskjellen i gjennomsnittskår på utsagnet om at eksamen eller innleveringsoppgaver handlet om sentrale deler av lærestoffet. Dette må gjøres på en måte som bryter den negative sirkelen en nå er inne i der det både blant ansatte og studenter er usikkerhet om ledelsen vil ta tak i problemene og løse dem 4 i gjennomsnitt Informasjon fra studiested om pensum. Undervisning og eksamen I undersøkelsen blant førsteårsstudentene våren 2014 ble studentene bedt om å vurdere. Vi har fått næringseiendom bergen tilgang til datafilene.

 

Oslo og, akershus, Oslo

De kvantitative analysene viser imidlertid også gjennomgående forskjeller mellom studiestedene på mange områder.Ser en disse resultatene under ett, kan dette tolkes som at det skjer noe underveis i studietiden som gjør at respondentene fra Pilestredet ikke er like tilfredse med sitt studieprogram som respondentene fra Kjeller.Følg med på m/hioa eller på @oslomet, her køyre eg i gong livesending med rektor Curt Rice.”