G sport råholt - 5 2 8 oppstartsmøte og spesielle møter pkt 7 2

at samordning eller kritisk linje trues, varsle oppdragsgiveren om dette og foreslå tiltak. X Fakturaer skal kontrolleres mot kontrakt og utført arbeid. Følge planen for HMS som er utarbeidet

for prosjektet, samt sørge for nødvendige tilpasninger i planen etter hvert som arbeidet går framover og endringer oppstår. Byggelederen skal påse at alle aktører i prosjektet godkjenner en slik omforent fremdriftsplan, inklusive de samordningsvilkår som er fastsatt i den. X Byggelederen skal gi melding til oppdragsgiveren når sikkerhetsstillelser kan reduseres eller oppheves. X Byggelederen skal kontrollere at entreprenørene har utarbeidet godkjente kvalitetssikringsrutiner og kontrollplaner, samt rutiner for internkontroll. Planområdet er på mer enn 15 dekar, men omfatter ikke nye utbyggingsformål (kun bruksendring/endring fra et utbyggingsformål til et annet). Sikkerhetsstillelse nytt: 3 i 3 år, deretter. 7 P Ombygging alderspsykiatri UNN Åsgård Side 7 av Oppgaver når entreprenør er administrerende sideentreprenør Er en entreprenør ifølge kontrakten administrerende sideentreprenør for alle eller noen arbeider, skal byggelederen påse at hans forpliktelser etter kontrakten gjennomføres, herunder hans forpliktelser til samordning med de prosjekterende. Byggelederen skal vurdere varsler og krav og behandle disse innenfor sine fullmakter. Denne vurderingen skjer normalt etter at entreprenøren har behandlet oppdragsgiverens forespørsel. Dette skal blant annet omfatte oversikt over attesterte fakturaer, påløpte og anslåtte økonomiske konsekvenser av avvik og endringer, se også pkt.1. Det skal legges spesiell vekt på at de funksjoner, kvaliteter og krav kontrakten forutsetter er oppfylt. Plan for Skiviklia, vedtatt den Ø: Reg. For sluttoppgjør, se pkt.1. Endringslogg for iverksatte endringer skal føres, jfr pkt.1 X Forhold på byggeplass: Oversikt over bemanning på byggeplassen i siste periode, brutt ned på arbeidsgivere og hvert enkelt firma. 11) med utarbeidelse av forhåndsmeldinger ( 9). Byggelederen skal lede og referere særmøter med bruker, naboer, offentlige myndigheter og andre berørte parter. Totalentreprise Ved totalentreprise følges spesifikasjonene ovenfor så langt de passer. X Byggelederen skal kontrollere at materialer tilfredsstiller de krav som fremgår av kontraktene. Noen endringer og justeringer i forhold til NS 3430. Fastsetting av gebyr: Gjeldende betalingsregulativ. Der hvor kontrakten fastsetter at en entreprenør skal oppnå en bestemt funksjon for deler av sin kontrakt, og der dette innebærer at entreprenøren skal prosjektere slik at denne funksjonen oppnås, skal byggelederen påse at dette kontraktsvilkår oppfylles, og at 11 P Ombygging alderspsykiatri UNN Åsgård. Diverse endringer og justeringer i forhold til NS 3430. Pkt Eventuelle fremdriftskonsekvenser avklares. Overtakelse.1 Forberedelse løv te norge og gjennomføring Byggelederen skal forberede overtakelse og gjennomføre forhåndsbefaringer og overtakelsesforretningen i samråd med oppdragsgiveren. (Dersom byggeleder er SHA-koordinator i gjennomføringsfasen, gjelder pkt.

Byggelederen skal loggføre alle varsler og krav fra entreprenøren. Totalentreprise Ovenstående punkter gjelder så langt de passer. Byggelederen skal påse at alle aktører i prosjektet godkjenner planen. Side 2 av 5 3 kvalme uten oppkast gravid Byplan. X Ferdigbefaringer på tekniske anlegg skal også bestå av funksjonskontroll. Inklusive de samordningsvilkår som er fastsatt i denne. Arbeid der det er overhengende fare for liv eller helse. Størrelse, mangler pkt 3437 Jfr NS 3430 pkt 20 33 og 38 Dagmulkt 8 P Ombygging alderspsykiatri UNN Åsgård Side 8 av 17 X Byggelederen skal gjennomgå entreprenørenes mengdekontroll i henhold til kontrakten. Og resultatet av testene, med rapport over hva som er funksjonstestet.

Tilbakemeldingen var da at det måtte gjøres en ROS analyse med hensyn på stormflo der forventet havnivåstigning også ble hensyntatt. Bruksendring fra trening oslo naust til fritidsbolig, skal byggelederen delta på møter som har betydning for prosjektet. Planforslaget utfordrer rammene i overordnet plan mhp. X Byggelederen skal beregne størrelsen på beløp som skal holdes tilbake inntil mangler er utbedret. X Byggelederen skal sørge for at de prosjekterende utarbeider tegningsleveranseplaner og at disse godkjennes av entreprenørene.

Det konkluderes at det må etableres tiltak med skjerming fra bølgende på alle fronter.Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.Utvidelse av entreprenørens rett til etterfakturering.

 

Joda, vi får en liberal regjering (Kristin Clemets blogg)

Virkeområde, definisjoner, kontraktsdokumenter, overdragelse, samarbeidsplikt, representanter, byggemøter.Innmeldte ulykker og nestenulykker skal tas opp, og nødvendige tiltak/oppfølging vurderes.Ny regel om brudd på samordningsplikt.Videre ble det orientert om private eiendommer i/ved planområdet og det ble opplyst at eiendommen lengst mot øst er eid av båtforeningen.”