Slagen kirke, Dokumentanalyse som metode! French blogg

sikte på å vurdere holdbarheten av bestemte teorier gjennom hypotesetesting og statistiske metoder (Halvorsen 1993). 7.2 Presentasjon i miljøet. Et slikt tilfelle må vurderes opp mot ulike etiske og

forskningsmessige aspekter. En offentlig, institusjonell kilde vil være formel og preget av en "institusjonell" sjargong, mens en personlig, konfidensiell kilde på en helt annen måte vil snakke "rett fra levra". Her er det tid for å komme med avsluttende kommentarer, oppklare eventuelle uklarheter, sjekke om informanten sitter med noen spørsmål eller kommentarer til andre ting intervjuet burde ta opp osv. De fortolker ikke bare deltagernes fortolkninger, kostnad de stiller seg også kritisk til disse, eller leter etter skjulte agendaer og behov. Han varierte så hvilken side som vendte utover ettersom hvem han skulle omgås. Typisk representant: Dorothy Smith. Finnes ved for eksempel å se på offentlig statistikk). . Sluttseddelen skal i tillegg til mengde og verdi av fangsten også. Sluttseddelregisteret danner grunnlaget for Statistisk Sentralbyrås Fiskeristatistikk.

Metode og data Wadel 1991 der nye halden tattoo opplysninger får forskeren til å ta i bruk nye teorier. Hvordan man udnytter deres fulde potentialer og undgår nogle af de problemer. Det er i denne fasen man etablerer en relasjon og et aage gramstad tillitsforhold.

Mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier.Dokumentanalyse, videopptak og lydbåndinnspilling.Karl Knapskog og Leif Ove Larsen. Det avgjørende er at det er en nær adjektivbøyning sammenheng mellom dokumentene som analyseres og problemstillingen. Vil arbeiderne lett miste interessen borge for å delta i undersøkelsen. Man bør ha en bredde i tolkningen.

Det blir vanskelig å differensiere mellom dem.Bruken av spørreguide bidrar til en viss strukturering av samtalen mellom forsker og respondent, men helst skal den bare tjene som hjelp og huskeliste for forskeren i en friere samtale.Feltrollen skapes allerede i presentasjonen av prosjektet.3.1  Deltakende observasjon Forsker utfører oppgaver i miljøet/finner en plassering i miljøet.

 

Kvalitataiv metode

Tre med grener: Stammen er hovedtema, og grenene er ulike deltema.  Man har ansvar for oppfølging og avvikling av nære relasjoner til informantene.Reflektere flere ganger, når du begynner å kjede deg må du vurdere hvorvidt du er i fortsatt stand til å reflektere.”