Smal stue: Helsejournal

(med unntak av apotek,. I forvaltningsområdet for samisk språk (jf. Pasienter har krav på en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk og lignende som er brukt i journalen dersom

de ber om det. Pasientjournalene i en virksomhet er et arkiv i arkivlovens forstand,. Helsedirektoratet gir noen anbefalinger i rundskriv IS-1/2002 Grunnleggende standard for elektronisk pasientjournal. I henhold til disse bestemmelsene og pasient- og brukerrettighetsloven 5-3 kan pasienten imidlertid radisson motsette seg at journalen eller opplysninger fra journalen gis til annet helsepersonell. Logg inn for å lese notater fra din journal. Videre kan Kongen i henhold til helsepersonelloven 46 annet ledd fastsette forskrift med nærmere bestemmelser om bruk av elektronisk journal, og kan herunder oppstille krav om opplæring og tiltak som skal sikre at utenforstående ikke får kjennskap til eller tilgang til journalen. Pasient- og brukerrettighetsloven 4-1. En virksomhets pasientjournaler vil utgjøre et behandlingsrettet helseregister i helseregisterlovens forstand.

Journalansvaret innebærer også å ta stilling til krav om retting og sletting i bukfett skala journalen. Kommune og annen offentlig eller privat virksomhet som tar i bruk behandlingsrettede helseregistre. Ordningen med oppbevaring hos fylkeslegen i 10 år videreføres fra tidligere forskrift. Eller kan jakob abdullahi hassan fotball deponere gammelt arkivmaterialet hos en annen oppbevaringsinstitusjon. Men kan også omfatte annen form for dokumentasjon. En journal vil inneholde nedtegnelser gjort av helsepersonell i forbindelse med ulike typer helsehjelp. Utfallet av dette 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold kapittel. Forskrift, i henhold til 35 har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta sine interesser overfor lokale og regionale offentlige helse og sosialinstitusjoner i nevnte forvaltningsområde.

Kjernejournal inneholder utvalgte og viktige opplysninger om helsen din, som kan v ære nyttige i en akutt situasjon.Du har rett til innsyn i pasientjournalen din og i hvem som har sett på den.Få informasjonen digitalt ved å logge deg inn.

Helsejournal, Innbyggere norge

Arkivloven 9 bokstav c første punktum. I henhold til pasient og brukerrettighetsloven 35 skal informasjon som gis pasient og pårørende etter lovens kapittel 3 være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger. Journalen skal først og fremst være et redskap for å sikre at pasientene får forsvarlig helsehjelp. Eller hvor det foreligger pakkereise annet rettslig grunnlag for å gi slik informasjon. Det må utvises forsiktighet med hensyn til å fjerne opplysninger som helsepersonell mener er av betydning for å dokumentere forsvarligheten av deres beslutninger og handlinger.

Til bokstav d: Begrepet «pasient» defineres i forskriften ved henvisning til pasient- og brukerrettighetsloven 1-3 bokstav a hvor pasient defineres som «en person som henvender seg til helse- og omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp, eller som helsetjenesten gir eller tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle.I henhold til arkivforskriftens 5-2 er hovedregelen at arkivmateriale skal avleveres når det er om lag 25-30 år gammelt.

 

Elektronisk pasientjournal (EPJ) - Direktoratet for e-helse

I mange pasientjournaler vil en rekke av de oppregnede typene opplysninger og dokumentasjon selvsagt ikke være aktuelle.Det er enkelte unntak fra hovedregelen,.Til 2: Definisjonen av helsepersonell i helsepersonelloven 3 første ledd.”