Stige baderom - Hvorfor er utdanning viktig for samfunnet

at jo mer spesialisert den blir, jo dårligere er muligheten for vekselvirkninger med resten av samfunnet. Grunnforskning gir kunnskap vi trenger for å danne oss et bilde av den

verden vi lever. Dette er imidlertid ikke i samsvar med det som ofte skjer. Breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Bli engasjert, vil du bli en av oss? Konferanse, mineraler for framtida, nature-konferansen "Minerals and materials for a sustainable future" ble arrangert i Trondheim.-13. Det kan være beskrivende analyser bokrapport eksempel av hvorfor vi organiserer tiden i sjudagers bolker, eller kritiske analyser av hvorfor bedrifter ikke er demokratisk styrt. Et klassisk eksempel i samfunnsforskningen er Freuds legepraksis og hva den betydde for å revolusjonere psykologien. Vi bruker den også til å klargjøre de verdier vi ønsker å fremme i samfunnet, de målene vi vil sette oss. Det pussige er at alle er enige om å skape større handlingsrom ved å omprioritere internt. Hopp til hovedinnhold, blogg, bergtatt av geologi, kollektiv straff geologiske prosesser rommer enorme dimensjoner - det er derfor jeg elsker å være geolog! Grunnforskning er definert som «eksperimentell og teoretisk virksomhet som primært utføres for å erverve ny viten om grunnlaget for fenomener og observasjoner uten sikte på særskilte praktiske mål eller anvendelser». Den kan gi ny viten om hvordan grunnstoffene er bygd opp, men den kan også føre til spesielle oppdagelser, for eksempel av viruset som er årsaken til aids. Hvordan skal vi forsvare denne forskningens nytteverdi overfor et samfunn som hvert år bevilger millioner av kroner til forskning? Det er viktig å gi programmene et samlet faglig innhold som er noe mer enn summen av enkeltemnene, understreker rektoren. Mer samarbeid, rektor mener at UiO har gode muligheter til å styrke sin stilling ved å samarbeide tettere med andre gode eksterne partnere, både på forskergruppenivå og på institusjonsnivå. Om alt går slik det nå er lagt opp til, sendes planen fakulteter og øvrige enheter til høring i slutten av januar. Forskning foregår ikke i noe slags vakuum, understreker Nils Roll-Hansen.

Partikler Hvorfor er utdanning viktig for samfunnet

I midten av januar samles Styret til seminar for å drøfte planskissen. Og omvendt, han mener imidlertid at det finnes mange hellas gode eksempler på at god grunnforskning er uinteressant som anvendt forskning 7 prosentpoeng under nivået ved UiB og ntnu. Vi i universitetsmiljøet burde være mer aktive for å vinne forståelse for slik faglitterær prosa som en kulturverdi. Når vi får avgang de nærmeste årene. Vi må skape en bevissthet omkring det faktum at det er dette som gir en grunnleggende forståelse av hvordan verden er bygd opp. Men det holder ikke når konkurransen skjerpes.

Energiforsyning er viktig for samfunnet.Hvorfor synes du man skal studere fysikk?En utdanning i fysikk er den «kjempen» sine skuldre du vil stå.

Her klargjør rektoren det han oppfatter som de viktigste utfordringene universitetet står overfor og hvilke veivalg universitetet bør gjøre for å møte wiki disse utfordringene. Skal de ideelt sett gjøre av ren nysgjerrighet. Mineralressursene i Arktis, vi rullegardin kommer til å be fakultetene om å fortelle oss hva som er minst viktig og vellykket av det de driver med. Særlig på dette med fagdimensjonering, grunnforskning frambringer kunnskap som er av allmenn interesse.

Grunnforskningen er den rene vitenskapen.Det kan bli aktuelt å avvikle forskningsvirksomhet som i nasjonale fagevalueringer viser seg ikke å holde mål.

 

Venstre - Politikk - Kampanje - Leders tale

Hva slags krav kan samfunnet stille til forskerne?Vi bør sette av tid til å drøfte innhold og mål for de nye undervisningsoppleggene våre.Bare tenk på hvordan moderne økologisk forskning har virket til å forandre politikkens mål med hensyn til miljøvern.God samfunnsforskning bør som regel gi grunnlag for å løse problemer eller se muligheter på viktige områder.”