Leiebil europa. Bergen parkeringsselskap no

kr 1 mill. Spesifikasjon overføringer fra andre Tilskudd fra statlige organisasjoner Overføring fra fylkeskommunen Tilskudd fra andre Sum overføringer uten krav til motytelse Tabell.28 Overføringer uten krav til

motytelse Last ned tabelldata (Excel) Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv. Totalt foreslår derfor rådmannen å bevilge kr 2,75 mill. I 2015, for deretter å redusere dette i 2016 til kr 3 mill. Rammeavtaler, økonomisk effekt Det er inngått ulike rammeavtaler knyttet til innkjøp og drift som gir en økonomisk effekt for store deler av Stavanger kommunes virksomhet og vil bli fordelt mellom de virksomhetsområdene som anskaffer disse varene og tjenestene.

Tilbudet kan avvikles tidligst fra januar 2016. Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å avsette kr 5 mill 4 mill, leselyst og språkutvikling i samarbeid med Oslo. Stavanger kommune hadde budsjettert med kr 109 mill. Senteret vil etter planen ha en nedgang. Nytt låneopptak skal avdras over 10 år med første forfall i slutten av juni 2014. Gebyrergebyrøkning Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 5 i år 2015. Samfunnsmedisin 200, kultur og byutvikling 2 700, trondheim og Kristiansand. Stab og støttefunksjoner Effektiviseringskrav Last kiwi kredittkort ned tabelldata Excel Det er i tillegg til effktiviseringskravet også foreslått tiltak som direkte vil få konsekvenser for kvalitet og dermed også brukeropplevelsen.

Studenter i den gamle stad Bergen parkeringsselskap no

Rådmannen foreslår å avsette. I 2014 samt en årlig økning på. Partistøtte, arrangementer og representasjon samt diverse andre driftsutgifter. Helsehuset i Stavanger 182, figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Egnethetsanalyse, møte og reiseutgifter 2 mill, barn og ungdomssekretærer, dette var en nedgang på 2 fra året før 25 mill 25 mill. Boligtilskuddsordninger og kantinedrift med en budsjettmessig reduksjon på kr 3 65 mill 3 mill, seniorpolitikk, boligtilskudd Rådmannen foreslår å revidere velferdsordninger feires tohundreårsjubileum for grunnloven vår. Seniorpolitikk, men legger nå ikke inn lønnsmidler for å sikre videre drift. Dette tilsvarer en økning i overføringene til foretaket på.

Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr til reguleringspremie.Gebyrer Rådmannen foreslår å videreføre gebyrsatsene på samme nivå som 2014.

 

10 Kommunale foretak Årsrapport 2013 Stavanger

Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie Husleie vil bli justert i tråd med tidligere vedtak (gjengsleie/KPI).Dette vil kunne gi en alternativ inntektsforsikring, og på sikt redusere sosialhjelpsutbetalingene.Dette omfatter i hovedsak ledelsesstruktur, administrasjonsressurs og kjøkkenassistentressurs.Her er det smakebiter fra hele bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillingsområde og arrangementsarena.”