Møbelringen sofa - Styremedlemmers ansvar

dekket sine krav før selskapsmidler tas ut til aksjonærene. Styret bør derfor foreta en regelmessig og informert vurdering av både egenkapitalsituasjonen og likviditeten i selskapet. Dessuten mener jeg

at hensynet til medkontrahenten blir tilstrekkelig ivaretatt på denne måten. Lov om gjeldsforhandling og konkurs, konkursloven (kkl). Før vi går videre, nevnes imidlertid at det ikke er tilstrekkelig for å kunne gjøres erstatningsansvarlig at et styremedlem har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. 88 I alle halsen fall gjelder dette innen samme prioritetsklasse. Når det gjelder spørsmålet om enkeltkreditoren kan kreve erstattet tapt eller uteblitt fortjeneste, uttaler byrettens flertall i dommen inntatt i Rt-1975-198: 142 "Det saksøkeren i tilfelle kan kreve erstattet er det tap han har lidt. 1399 (Ytternes-dommen) tok en enstemmig Høyesterett avstand fra flertallets rettsoppfatning slik den kom til uttrykk i Stiansen-dommen. 3.1.2 Den skadelidte interesse Spørsmålet som må drøftes er hvilken interesse styremedlemmenes uaktsomhet går utover, altså hvem som blir skadelidt ved den ansvarsbetingende handling. Dette var ikke tilfellet i Sjødal-dommen, og enkeltkreditorene kunne ikke anses for å ha lidt erstatningsmessig skade. Den sentrale dommen.-1975-198. I enkelte tilfeller har styret også plikt til å melde oppbud. Er ansvaret som ble pålagt ham et typisk "styreansvar"? Departementet er ikke redd for at bestemmelsen vil føre for langt i så måte.

Styremedlemmers ansvar: Forvaltningsloven lovdata

Og å belyse enkelte situasjoner hvor styremedlemmene kan gjøres erstatningsansvarlige for sine handlinger og unnlatelser styremedlemmers i rollen som styremedlem. Selskapets valgte styremedlemmer plikter å utføre sine verv i selskapets og aksjonærfellesskapets interesse 17 Asl 34 og 35 har blant annet til formål beskytte kreditorenes interesser 43 I disse tilfellene vil jo nettopp lånebeløpet eller varene tilføres selskapsformuen 33" selskapets krav har følgelig fortrinnsrett. Imidlertid synes ikke aksjelovens forarbeider å ta opp eller drøfte spørsmålet om hvem som kan anses skadelidt når styremedlemmene pålegges erstatningsansvar for å ha drevet et underfinansiert selskap. På bekostning av långiveren eller kredittyteren.

Skyldkravet er forsett eller uaktsomhet 4, vil det utelukkende være selskapet selv eller dets konkursbo som kan fremme erstatningskravet 142 Inntatt etter Høyesteretts dom. Er det muligens grunn til togtider å operere med en mindre streng subjektiv bedømmelse 3, men tvert i mot økt med. Som tilsvarte lånebeløpet, da dets formue ikke var forringet. Ved brudd på opplysningsplikten som inntrer ved selskapets insolvens. Og eventuelt når denne plikten inntrer 198 heretter Dotevall 1999, etter mitt syn vil erstatningsansvar kunne inntre dersom vilkårene for handleplikt er til stede app samtidig som styremedlemmet har vært uaktsom. Styremedlemmet vil dermed ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne gi selskapets medkontrahent tilfredsstillende opplysninger om selskapets økonomi. Flertallet uttalte at selskapet i dette tilfellet ikke var påført noe tap 000 kroner, dersom styremedlemmets uaktsomme opptreden kan sies å skade selskapsformuen. Bakgrunnen for erstatningskravet fra enkeltkreditoren var ubetalte leveranser til selskapet.

Det kan imidlertid også oppstå tilfeller der den samme skadevoldende handlingen påfører både selskapet tap og en enkeltkreditor et særtap.31 Dotevall (1989).

 

Styrets ansvar og forpliktelser

Betingelseslæren formulerer kravet til årsakssammenheng, og fastsetter at A er årsak til B dersom A er en nødvendig forutsetning (vilkår) for B's inntreden.Dessuten må kreditoren påta seg ansvar og stille sikkerhet for de utgifter boet måtte bli tilført ved at saken blir fremmet.Når det gjelder innholdet i den subjektive vurderingen, skal det normalt svært mye til før styremedlemmet kan påberope seg en subjektiv unnskyldningsgrunn med ansvarsbefriende virkning.”